Language: ,

กำหนดการประชุมภาค / กำหนดการเยี่ยมสโมสร / กำหนดการสถาปนาสโมสร


กำหนดการประชุมภาค
ที่
วันที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่
1
 18 – 19 พย. 60
 Intercity ผู้เข้าร่วมประชุม:นายกสโมสร,เลขานุการสโมสร , ผชภ.,คณะกรรมการภาค ประธานจัดงาน:อน.ครรชิต ตติปาณิเทพ
 โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ อ.ฝาง
2
 1 – 3 ธค. 60
 Institute
 ใต้หวัน
3
 17-18 มีค. 61
 DC 3360 ประธานจัดงาน:อน.สมชาย เกิดเดโช
 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่